Urząd Miejski w Orzyszu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do P.N. na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod.kan. dla wsi Wierzbiny ora Orzyszu dla ul. Polnej Kwiatowej, Słonecznej, Klonowej i Ełckiej

nr sprawy RGI.IV.341-2/08
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica; nr ul. Giżycka 15
Kod; miejscowość 12-250 Orzysz
tel; fax 087 424 10 40, 424 10 60 / 087 424 10 50
NIP 849-10-39-782
Nazwa Banku WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/ORZYSZ
Nr rachunku 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007
e-mail: um@orzysz.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na:

Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu liniowego-rozbudowy sieci wod.kan. w kierunku wschodnim Gminy Orzysz dla wsi Wierzbiny i zabudowy mieszkaniowej ,usługowej i letniskowej przy ul. Polnej, Kwiatowej, Słonecznej , Klonowej i Ełckiej w Orzyszu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SPORZĄDZIŁ: Krystyna Chludzińska
KOMISJA PRZETARGOWA w składzie:
Zdzisław Bosiński
Jarosław Kubrak
Krystyna Chludzińska
przedkłada do zatwierdzenia niniejszą siwz
ZATWIERDZAM
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI
Jan Aleszczyk

1. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu liniowego-rozbudowy sieci wod.kan. w kierunku wschodnim Gminy Orzysz dla wsi Wierzbiny i zabudowy mieszkaniowej ,usługowej i letniskowej przy ul. Polnej, Kwiatowej, Słonecznej , Klonowej i Ełckiej w Orzyszu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań pn:
1."Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wierzbiny wraz z przyłączami do wszystkich posesji znajdujących się w tej miejscowości oraz budową kolektora tłocznego z przepompownią ścieków i włączeniem projektowanej sieci do zaprojektowanej magistrali wodociągowej i kanalizacji tłocznej w ulicy Wierzbińskiej".

2."Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami wod.kan. do wszystkich posesji znajdujących się przy ul. Polnej, Kwiatowej, Słonecznej , Klonowej i Ełckiej na odcinku od kanału Orzysz do granicy miasta w kierunku wsi Wierzbiny z włączeniem projektowanej sieci do istniejącej magistrali wodociągowej i kanalizacji tłocznej w ulicy Kanałowej ".

Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe warunki wymagane od wykonawcy zawiera § 1 wzoru "UMOWA " stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz szkic sytuacyjny terenu stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

CPV 74232000-4
Kategoria usług 86721-86739

1) Opis odpowiednich części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3) Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5) Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

2. Terminy
1) Termin wykonania zamówienia
Okres w miesiącach 5
lub
w dniach 150
od podpisania umowy
2) Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi dni, tj. do dnia
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 11-02-2008 o godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11-02-2008 o godz. 12:10 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 29
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o uzasadnieniu jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
Jednocześnie, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty.
1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
A) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:
- Złożyć Druk "OFERTA", wg wzoru zamawiającego.
- Złożyć "Formularz cenowy", który należy sporządzić wg wzoru zamawiającego.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,


OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
- B) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda :

- "Doświadczenia zawodowego" wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wymagane jest wykazanie co najmniej 1 usługi
wykonanie projektu o porównywalnym zakresie rzeczowym(długość sieci)
Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

- "Potencjału kadrowego" wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
ze wskazaniem uprawnień projektowych specjalność instalacyjno- inżynieryjna - sieci sanitarne, sieci i instalacje elektryczne, oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do OIIB
Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

2) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) Forma dokumentów
Wymagane dokumenty w ppkt 1) i 2) należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

b) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
- Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
- Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

3) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
- pisemnie,
- faksem,
- drogą elektroniczną.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.
a) Zebranie wykonawców
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

4) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1)
Imię i nazwisko Krystyna Chludzińska,
Stanowisko Inspektor,
nr pok. 29
tel. 87/2421064,
2)
Imię i nazwisko Jarosław Kubrak,
Stanowisko Kierownik Referatu RGI,
nr pok. 29,
tel. 87/4241058,

4. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


5. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Informacje ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych i treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2) Język, w którym należy sporządzić ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Jedna oferta jeden wykonawca
Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4) Oferta
Ofertę stanowi druk "OFERTA" z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:
- Druk "Oferty" z załącznikami,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
5) Pełnomocnictwo
Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

6) Numerowanie stron
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
7) Tajemnica przedsiębiorstwa - informacje tajne
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZNIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

8) Oznaczenie i adresowanie oferty
Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego
Nazwa: Urząd Miejski w Orzyszu
Ulica, nr: ul. Giżycka 15
Kod miejscowość: 12-250 Orzysz
i oznaczona jako : OFERTA NA :

Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu liniowego-rozbudowy sieci wod.kan. w kierunku wschodnim Gminy Orzysz dla wsi Wierzbiny i zabudowy mieszkaniowej i letniskowej przy ul. Kwiatowej, Słonecznej , Klonowej i Ełckiej w Orzyszu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany:
do wypełnienia "Formularza cenowego" i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Formularza cenowego", zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
do określenia ceny, zawierającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w druku "Oferta"
Wszystkie wartości określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.

Ceny jednostkowe i ostateczna cena oferty winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do zamawiającego w celu ich wyjaśnienia.

1) Oczywiste omyłki
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie
- oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera:
- omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

2) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich.
7. Kryteria i sposób wyboru oferty

1) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

KRYTERIUM waga w %
Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) 80
Termin wykonania zamówienia 20

suma (100%)
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów:
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT)
cena oferowana minimalna brutto
Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 80 %
cena badanej oferty brutto

KRYTERIUM termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia najkrótszy
Termin = ------------------------------------------------------------ 100 pkt x 20 %
Termin wykonania zamówienia w badanej ofercie2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Postanowienia ogólne
• Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy prawo zamówień publicznych
• Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
• Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

2) Protest
• Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego, zgodnie z przepisami określonymi w art. 180 ustawy prawo zamówień publicznych.
• Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
• Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
• Zamawiający rozstrzyga protest w oparciu o art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w art. 183 ust. 1 i 2 ustawy uznaje się za jego oddalenie.

11 Załączniki


Nr1 Wzór umowy
Nr2 Szkic sytuacyjny terenu
Nr3 Wzór formularza oferty
Nr4 Formularz cenowy Wierzbiny , Orzysz
Nr5 Wzór dok.- potencjał kadrowy
Nr6 Wzór dok. -doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 1 do specyfikacji
UMOWA NR RGI.IV.342-…./08
O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH
zawarta w dniu……………………………

pomiędzy Gminą Orzysz, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Orzysza Jana Aleszczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Harłożyńskiej,
a
firmą:
z siedzibą:
zwaną dalej „Wykonawcą", którą reprezentuje:……………………..
§1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBIEKTU LINIOWEGO-ROZBUDOWY SIECI WOD, KAN, W KIERUNKUWSCHODNIM GMINY ORZYSZ
W MIEJSCOWOŚCI WIERZBINY I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, USŁUGOWEJ I LETNISKOWEJ PRZY UL POLNEJ, KWIATOWEJ, SŁONECZNEJ, KLONOWEJ I EŁCKIEJ W ORZYSZU ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZAPROJEKTOWANEJ DOKUMENTACJI z dnia 11.02.2008r.
Za¬mawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru
autor¬skiego dla zadań pn.:
1."Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wierzbiny wraz z przyłączami do wszystkich posesji znajdujących się w tej miejscowości oraz budową kolektora tłocznego z przepompownią ścieków z włączeniem projektowanej sieci do istniejącej magistrali wodociągowej i kanalizacji tłocznej".

2."Budowa wodociągi i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami wod.kan. do wszystkich posesji znajdujących się przy ul. Polnej, Kwiatowej, Słonecznej , Klonowej i Ełckiej w Orzyszu z włączeniem projektowanej sieci do istniejącej magistrali wodociągowej i kanalizacji tłocznej lub grawitacyjnej".

2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego
obejmu¬je:
a) uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania
dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę wszelkie wymagane uzgodnienia wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę,
b) uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicz¬nego, oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
c) projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem
Mini¬stra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakre¬su i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 póz. 1133) wraz
z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie
pozwolenia na budowę — w ilości 5 egzemplarzy.
Projekt budowlany powinien uwzględniać:

badania geologiczne w oparciu o punkty badawcze w odległo¬ściach nie większych niż 250 m (w szczególnych przypadkach odległości te należy zmniejszyć do 150 m),
- odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych po
ro¬botach kanalizacyjnych zgodne z wymaganiami wynikającymi
z uzgodnień z właścicielem terenu.
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wyma¬gań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące
w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania po¬
szczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w ce¬nach poszczególnych pozycji przedmiar - w ilości 2 egzemplarzy,
e) założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w liczbie 2 egzemplarzy,
f) przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykona¬nia, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających a dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostko¬wych robót lub nakładów rzeczowych - w liczbie 2 egzemplarzy,
g) kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano¬wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym — w liczbie 2 egzemplarzy.,
h) opracowanie projektu BIOZ - w liczbie 2 egzemplarzy.
3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:
• czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością
roz¬wiązań technicznych i materiałowych i użytkowych z dokumentacją
projektową. W przypadku złożenia przez Wykonawcę robót
budow¬lanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważ¬nych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zama¬wianej niniejszą umową dokumentacji projektowej - Wykonawca
zobowiązuje się do kontrolowania parametrów tych materiałów lub
urządzeń
• uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania
wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku
re¬alizacji tych robót,
• udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów
projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb
określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występujące¬
go w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach
- przez kierownika budowy,
• udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowla¬nych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszyst¬kie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie re¬alizacji.
§2 .
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasa¬dami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz
obowiązującymi normami i normatywami.
2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane
z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego,
a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na popra¬wienie ich jakości.
3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody zamawia¬jącego przekazać praw i obowiązków, wynikających z urnowy w cało¬ści.
Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, nie¬zbędne do realizacji zlecenia głównego.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę (Projektanta) do uzyskania warunków z Miejskiego Zarządu Dróg na wejście w pas drogowy zawierających między innymi sposób odtworzenia pasa, kategorię drogi i inne istotne uwarunkowania.
5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie …………….
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową
opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminach.
3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa
w § 4 pkt 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji
projektowej.
5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji pro¬jektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§5,
1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:
cena brutto: słownie
cena netto: słownie:
podatek VAT 22%: słownie:
w tym:
a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz y uzgodnieniami: , słownie:
cena ryczałtowa netto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami: , słownie:
podatek VAT 22%: , słownie:
b) cena brutto za pełnienie nadzoru autorskiego:
słownie:
cena netto za pełnienie nadzoru autorskiego:
słownie:
podatek VAT 22%: , słownie:
Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie
zmianie.
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego będzie waloryzowana o wskaźnik
inflacji podawany przez Prezesa GUS dla tego typu usług, począwszy od
l stycznia 200 9 r.

2. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwa¬nia prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokółu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygo¬rem nieważności.
§6
1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokółu zdawczo-
od-biorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz nor¬mami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.
Wykonawca może wystawić faktury częściowe do wysokości do 75% wartości dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnienia¬mi po wykonaniu i przedstawieniu zamawiającemu części dokumenta¬cji. Pozostała kwota (25%) tej części umowy zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez zamawiającego pozwolenia na budowę lub zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez organ wydający pozwolenie na budowę.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca jest faktura (rachunek), płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. W czasie pełnienia nadzoru autorskiego dopuszcza się wystawianie faktur przejściowych miesięcznych, pod warunkiem że faktura końcowa zapełnienie nadzoru nie może być niższa niż 30% ogólnej kwoty należnej Wykonawcy za pełnienie nadzoru.

4. Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
§7
1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaist¬nienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawia¬jącego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających
z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24, póz. 85 z późniejszymi zmianami).

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomo¬cą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobo¬wiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następują¬cych okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy
w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo
dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu termi¬nu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opraco¬wania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zo¬bowiązań wobec Wykonawcy.


3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę' oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentary¬zacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na
dzień odstąpienia,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elemen¬ty opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie
14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wyko¬nawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wy¬
nagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od
umowy,
b) wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zastanie określona procen¬towo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegóło¬wo określony zostania zakres wykonanych prac,
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób
kosztów realizacji opracowania.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagro¬dzenia umownego za przedmiot umowy,
za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbio¬ru za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze
— w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwło¬ki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający — w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, z wyjąt¬kiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177).
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane
z faktury końcowej Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar
umownych.
§10
Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wyko¬nawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękoj¬mi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie do¬kumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie po¬wszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
§13
Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynika¬jące z ustawy z. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, póz. 83 z późniejszymi zmianami), obciążają Wykonawcę.
§14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach-2 egz. dla Za¬mawiającego i l egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA


Załącznik nr 2
Szkic sytuacyjny terenu nie umieszczono na stronie ze względów technicznych
Załącznik dostępny w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29 lub po zgłoszeniu osobie prowadzącej postępowanie zostanie przesłany na adres Wykonawcy.Załącznik nr 3
Wzór formularza oferty

pieczęć adresowa wykonawcy .............................................................................

nr tel./faxu .............................................................................

REGON .............................................................................

NIP .............................................................................

internet http:// .............................................................................

e-mail .............................................................................

O F E R T A

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na :
Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu liniowego-rozbudowy sieci wod.kan. w kierunku wschodnim Gminy Orzysz dla wsi Wierzbiny i zabudowy mieszkaniowej i letniskowej przy ul. Polnej, Kwiatowej, Słonecznej , Klonowej i Ełckiej w Orzyszu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
składamy niniejszą ofertę za cenę.
wartość netto ................................................................ zł (słownie: ................................................................ złotych)
VAT ................................................................ zł (słownie: ................................................................ złotych)
wartość brutto ................................................................ zł (słownie: ................................................................ złotych)

2. Termin wykonania zamówienia:
Okres w miesiącach 5
lub
w dniach 150
od podpisania umowy

3. Oświadczamy, że:
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

4. Wadium
Wadium w kwocie ............................................... zł zostało wniesione w dniu ............................................... w formie ...............................................
5. Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:
....................................................................................................................................................................................................
(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)
6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.......................................... .......................................................
miejsce i data podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnika


ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
Kopia potwierdzająca wniesienie wadium Str.
Kosztorys ofertowy Str.
Formularz cenowy Str.
Doświadczenie zawodowe Str.
Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie Str.
Potencjał kadrowy Str.
Kopie uprawnień Str.
Potencjał techniczny Str.
Sprawozdanie finansowe*/opinia o badaniu sprawozdania*/inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności* Str.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Str.
Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Str.
Aktualny odpis z właściwego rejestru* / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej* Str.
Pełnomocnictwo* Str.
Koncesja Str.
Zezwolenie Str.
Licencja Str.
Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego Str.
Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego Str.
Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS Str.
Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego Str.
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym Str.
Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi Str.
Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem Str.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

FORMULARZ CENOWY sieci wod. kan. dla wsi Wierzbiny

..............................................................
pieczęć wykonawcy

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT Wartość brutto
1. PT budowlany i wykonawczy
sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wierzbiny kpl 5
2. PT budowlany i wykonawczy
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Wierzbiny kpl 5
3. PT budowlany i wykonawczy przepompowni ścieków
z przygotowaniem wniosku do ZE o wydanie warunków przyłączenia kpl 5
4. kosztorysy inwestorskie kpl. 2
5. Przedmiary robót kpl 2
6. Szczegółowe specyfikacje techniczne kpl 2
7. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
(Załączniki – mapy i wykaz wł. Działek w trzech egzemplarzach)
Raport oddziaływania na środowisko* (w przypadku odstąpienia od wymogu opracowania raportu wartość umowna zamówienia zostanie pomniejszona o koszt raportu) kpl 1
8. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu kpl 1
9. Sporządzenie aktualnych map sytuacyjno- wysokościowych z dokumentacją geodezyjno prawną kpl 1
10. Koszty uzgodnień dokumentacji
11. Wersja CD 1
Ogółem


.......................................... .......................................................
miejsce i data podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnikaFORMULARZ CENOWY sieci wod. kan. w Orzyszu dla ul. Polnej, Kwitowej, Słonecznej, Klonowej, Ełckiej.

..............................................................
pieczęć wykonawcy

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka Cena jednostkowa netto Ilość Wartość netto VAT Wartość brutto
1. PT budowlany i wykonawczy
sieci wodociągowej z przyłączami kpl 5
2. PT budowlany i wykonawczy
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kpl 5
3. PT budowlany i wykonawczy przepompowni ścieków
z przygotowaniem wniosku do ZE o wydanie warunków przyłączenia kpl 5
4. kosztorysy inwestorskie kpl. 2
5. Przedmiary robót kpl 2
6. Szczegółowe specyfikacje techniczne kpl 2
7. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
(Załączniki – mapy i wykaz wł. Działek w trzech egzemplarzach)
Raport oddziaływania na środowisko* (w przypadku odstąpienia od wymogu opracowania raportu wartość umowna zamówienia zostanie pomniejszona o koszt raportu) kpl 1
8. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu kpl 1
9. Sporządzenie aktualnych map sytuacyjno- wysokościowych z dokumentacją geodezyjno prawną kpl 1
10. Koszty uzgodnień dokumentacji
11. Dokumentacja na nośniku elektronicznym
Ogółem


.......................................... .......................................................
miejsce i data podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnikaZałącznik nr 5

POTENCJAŁ KADROWY
.............................................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
ze wskazaniem uprawnień projektowych specjalność instalacyjno- inżynieryjna - sieci sanitarne, sieci i instalacje elektryczne, oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do OIIB
Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności Posiadane kwalifikacje Rodzaj i nr uprawnień.......................................... .......................................................
miejsce i data podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnikaZałącznik nr 6
wykonawcy lub pełnomocnikaData powstania: środa, 30 sty 2008 11:49
Data opublikowania: piątek, 1 lut 2008 14:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lut 2008 07:58
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1618 razy