Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 13 sty 2016 15:55
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz na 2016 rok.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:03
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 08:59
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 09:03
z dnia 2 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lut 2016 13:05
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zamówień publicznych i rozliczania inwestycji gminnych w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2016 14:24
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 mar 2016 08:48
z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw rozpatrzenia złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2016 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 23 mar 2016 09:53
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych , niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotem wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 mar 2016 08:39
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zamówień publicznych i rozliczania inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 kwi 2016 08:28
z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 kwi 2016 12:29
z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2016 12:54
z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego a także wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:51
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Orzysz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 14:25
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 lip 2016 08:14
z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 sie 2016 11:20
z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów ( w tym niepełnosprawnych) oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 14:57
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - ,, Wyprawka szkolna".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:12
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 293/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 26 paź 2016 15:48
z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 "
Czytaj całość