Urząd Miejski w Orzyszu

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 sty 2015 13:35
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz na 2015 rok.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 11 lut 2015 14:07
z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzenia rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lut 2015 08:02
z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 13 lut 2015 07:56
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 16 lut 2015 14:32
z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw rozpatrzenia złożonych ofert w ogłoszonym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2015 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 lut 2015 10:23
z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 20 mar 2015 14:51
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 mar 2015 13:34
z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 177/07 Burmistrza Orzysza z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat w związku z udostępnieniem informacji publicznej oraz zasad udostępniania informacji publicznej oraz zasad udostępniania tych informacji.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:59
z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie NR 29/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 02.03.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 08:00
z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:49
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, przeciwpożarowych, zaopatrzenia Urzędu i zbiórek publicznych w wydziale organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 2 kwi 2015 07:54
z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 kwi 2015 10:52
z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzana przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 kwi 2015 10:57
z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Orzysz oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 kwi 2015 12:53
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 maj 2015 15:58
z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej ( okolicznościowej) w przypadku zmian osób materialnie odpowiedzialnych w sołectwach Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 27 maj 2015 14:32
z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:10
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale dochodów i windykacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 3 cze 2015 08:10
z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 21 lip 2015 08:24
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 24 lip 2015 14:36
z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:36
z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,, Wyprawka szkolna".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:27
z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:22
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z Zarządzenia Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 25 sie 2015 12:16
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:28
z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:23
z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 wrz 2015 14:49
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych z likwidowanego Zakładu budżetowego ,, Administracji Budynków Komunalnych" oraz Jednostki budżetowej ,, Zakładu Robót Publicznych".
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 wrz 2015 12:09
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 259/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 6 paź 2015 15:34
z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 290/2015 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 lis 2015 16:10
z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów przy sprzedaży, dzierżawie i najmie mienia komunalnego oraz do przeprowadzania rokowań przy zbywaniu mienia komunalnego i przy nabywaniu nieruchomości do zasobów mienia komunalnego.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 23 gru 2015 11:18
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 352/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 23 gru 2015 11:20
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 351/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
Czytaj całość