Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny ul. Giżycka 15A / 4

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 4 w budynku przy ul. Giżyckiej 15A w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 8998/53656 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 580/2 o powierzchni 2176,00 m2.

1. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 15A w Orzyszu przy ul. Giżyckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 8998/53656 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 580/2 o powierzchni 2176,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 80,30 m2
Usytuowanie: I piętro.    
Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz przynależnego pomieszczenia o pow. 9,68 m2.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewania miejskie.  
Do lokalu przynależy udział 8163/53656 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 580/2 o łącznej powierzchni 2176,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, położony przy ul. Giżyckiej 15A w Orzyszu.  
Całkowita powierzchnia użytkowa w budynku: 536,56 m2.
Ilość lokali: 7, w tym lokale mieszkalne – 6, lokal użytkowy – garaż – 1.

2. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.49.2019.KOW z dnia 15.11.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 15.11.2019 r.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 137 393,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
6. Wadium 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 14 lutego 2020 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 400,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 400,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
11. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 07.01.2020 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 sty 2020 12:32
Data opublikowania: środa, 8 sty 2020 12:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lut 2020 12:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 704 razy