Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu

o naborze na stanowisko głównego księgowego w Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Orzyszu

Samodzielny Publiczny

Miejsko-Gminny

Ośrodek Zdrowia w Orzyszu

12-250 Orzysz, ul. Ogrodowa 12

 

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKO – GMINNEGO

OŚRODKA ZDROWIA W ORZYSZU

OGŁASZA NABÓR

NA  STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

 Nazwa stanowiska:

Główny księgowy

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu ul. Ogrodowa 12, 12-250 Orzysz

 Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. prowadzenie rachunkowości Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu, a w szczególności:
 • organizacja prawidłowego obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych,
 • bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 1. prowadzenie gospodarki finansowej ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 • wykonywaniu wydatków finansowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad, gospodarki środkami innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 1. sporządzanie bilansów i innych przewidzianych prawem sprawozdań,
 2. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 • wstępnej, bieżącej i następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian,
 • następczej kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowań,
 1. dyspozycja środkami pieniężnymi,
 2. kontrola zgodności operacji z planem finansowym,
 3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących rachunkowości, a w szczególności: polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych.

 

Zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej należą do sektora finansów publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:
 1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1870 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t .j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1047),
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.),
 • ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, ze zm.)
 • przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
 1. doświadczenie w obsłudze elektronicznych programów do obsługi finansowej, minimum 1 rok.

 Warunki pracy na danym stanowisku:

- praca w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na I piętrze- dojście po schodach;

- godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00;

- praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej;

- narzędzia pracy: telefon, fax, urządzenia wielofunkcyjne, komputer wyposażony w pakiet biurowy;

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż, ewentualnie też kserokopie zakresów czynności, gdy z nazwy stanowiska pracy zawartego w świadectwie pracy nie wynika, aby kandydat legitymował się wymaganym doświadczeniem zawodowym,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko w formie pisemnej.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą (liczy się data wpływu do jednostki) bądź złożyć w dziale rachunkowości Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu, przy ulicy Ogrodowej 12, w terminie do dnia 30 października  2019r.  do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 15 października 2019r.  w postępowaniu rekrutacyjnym na głównego księgowego  Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne (w części dot. wymagań niezbędnych) o przejściu do dalszego etapu rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu  przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kontakt w sprawie rekrutacji :
Zuzanna Konopa, tel. 87/ 423 72 96

 

Przed podjęciem zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Miejsko Gminnym Ośrodku Zdrowia w Orzyszu wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

                                                                               Dyrektor

                                                                                                         Samodzielnego Publicznego Miejsko Gminnego

                                                                                                              Ośrodka Zdrowia

                                                                                                              /-/ mgr Zuzanna Konopa

 

Data powstania: wtorek, 15 paź 2019 13:06
Data opublikowania: wtorek, 15 paź 2019 13:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lut 2020 11:06
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 1473 razy