Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 266/1 i 266/2, Orzysz, ul.Wyzwolenia

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr geod. 266/1 i 266/2 o łącznej powierzchni 0,4496 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Wyzwolenia.   
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁIV, RV.  
Nieruchomość położona jest w Orzyszu, przy ul. Wyzwolenia.
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy miasta Orzysz, przy bocznej drodze łączącej
ul. Wojska Polskiego z ul. Ełcką, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i ogródków działkowych.
Działki mają kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Teren działek lekko obniżony, miejscami zakrzaczony. Warunki geotechniczne zabudowy średnie.
Dojazd do nieruchomości drogą powiatową asfaltową od ulicy Wyzwolenia.
Obok działek przebiega sieć energetyczna, wodna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami: 14MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, 10ZP/US – tereny zieleni urządzonej, rekreacji i sportu.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.34.2018.KOW z dnia 14.11.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.11.2018 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 04.02.2019 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.34.2018.KOW z dnia 02.01.2019 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.01.2019 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
7. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 24.04.2019 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.34.2018.KOW z dnia 19.03.2019 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.01.2019 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium  i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
8. Cena wywoławcza nieruchomości: 78 000,00 zł.
9. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, sala nr 113.
10. Wadium: 7 800,00 zł.  
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 12 lipca 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
12. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 780,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 780,00 zł.
13. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
14. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
 Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
15. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
16. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
17. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
18. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2019 10:05
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2019 10:17
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 11:35
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 519 razy