Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal usługowy, ul. Ogrodowa 1/2 w Orzyszu

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej usługowej nr 2 w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 21183/32280 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 250/5 o powierzchni 193,00 m2.

1. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.21.2018.KOW z dnia 14.01.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.01.2019 r.
2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00000042161/6i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
3. Opis nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej usługowejnr 2 w budynku nr 1 w Orzyszu przy ul. Ogrodowej.   

OPIS LOKALU:
Powierzchnia lokalu: 132,90 m2.
Powierzchnia przynależnej piwnicy: 78,93 m2.
Usytuowanie: I piętro.   
Lokal składa się z 6 pomieszczeń biurowych, magazynu, korytarza i toalety, z jednego pomieszczenia przynależnego znajdującego się na parterze budynku, oraz z czterech pomieszczeń piwnicznych wraz z toaletami.
Do lokalu przynależy udział 21183/32280 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 250/5 o powierzchni 193,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek usługowy, podpiwniczony, położony przy ul. Ogrodowej 1 w centrum miasta. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej wielolokalowej i usługowej.

Podstawowe dane techniczne:
- całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 322,80 m2,
- powierzchnia użytkowa lokali użytkowych – 232,82 m2
- powierzchnia piwnic przynależnych – 89,98 m2

Ilość lokali – 2 lokale usługowe.

Instalacje: elektryczna, wodna z sieci, kanalizacyjna do sieci, ogrzewanie centralne – miejskie.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 214 634,00 brutto (słownie: dwieście czternaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 00/100).
5. Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
6. Wadium 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 13 czerwca 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
8. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 2 100,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 2 100,00 zł.
9. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
 Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
11. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
12. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  
    
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 13.05.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 maj 2019 07:45
Data opublikowania: wtorek, 14 maj 2019 07:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 cze 2019 11:22
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 554 razy