Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - Orzysz, ul. Ratuszowa - pod zabudowę garażową szeregową

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Orzysz położonych w Orzyszu.

1. Nieruchomości oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:„KS – tereny zaplecza komunikacji samochodowej – parkingów i garaży”.
2. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr GKR.6840.30.2018.KOW z dnia 19.03.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2019 r.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
4. Dane nieruchomości:

Numer działki

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

Data przetargu

Godzina przetargu

Termin wpłaty wadium

570/1

28,00

3 068,00 zł

310,00

13.06.2019 r.

09:00

07.06.2019 r.

570/4

28,00

3 068,00 zł

310,00

10:00

570/5

28,00

3 068,00 zł

310,00

11:00

570/8

28,00

3 068,00 zł

310,00

12:00

570/9

28,00

3 068,00 zł

310,00

13:00

570/12

28,00

3 068,00 zł

310,00

14:00

 

Numer działki

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa

Wadium

Data przetargu

Godzina przetargu

Termin wpłaty wadium

570/14

28,00

3 068,00 zł

310,00

14.06.2019 r.

09:00

10.06.2019 r.

570/16

28,00

3 068,00 zł

310,00

10:00

570/18

28,00

3 068,00 zł

310,00

11:00

570/20

28,00

3 068,00 zł

310,00

12:00

570/22

28,00

3 068,00 zł

310,00

13:00

570/23

28,00

3 068,00 zł

310,00

14:00

Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Orzysz przy ul. Ratuszowej, w pobliżu dużego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego. Kształt działek regularny – prostokątny. Działki pod szeregową zabudowę garażową. Dojazd do działek przez drogi gminne nieutwardzone.
Wymiar działki – 3,50 m x 8,00 m.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) wynika, że minimalna wewnętrzna szerokość garażu dla jednego samochodu osobowego powinna wynosić 3,10 m. W przypadku działki o wymiarach 3,50 m x 8,00 m spełnienie ww. wymogu jest możliwe przy zastosowaniu ścian o grubości nie większej niż 25 cm i sytuowaniu osi ścian między boksami po granicy działki – jako ściana wspólna.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia – terminy podane w powyższej tabeli.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
6. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 30,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 30,00 zł.
7. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
8. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
9. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
10. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
12. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
14. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 06.05.2019 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 maj 2019 12:51
Data opublikowania: środa, 8 maj 2019 12:58
Data edycji: środa, 8 maj 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2019 12:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 702 razy
Ilość edycji: 1