Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 58/10, Nowe Guty

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczoną numerem geodezyjnym 58/10 o powierzchni 0,3683 ha położoną w obrębie geod. Nowe Guty, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RV.
Nieruchomość położona w poza obszarem zabudowy wsi Nowe Guty w gminie Orzysz. Działka sąsiaduje z dawnym torowiskiem. Działka otoczona jest terenami upraw rolnych.
Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00016555/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 12 375,00 zł brutto.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz działka znajduje się w strefie II – Parkowo - ochronna w obszarze II A – rolniczo – turystycznym o głównych funkcjach ochronnych.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 25.01.2019 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 13.12.2018 r. do dnia 25.01.2019 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 13 gru 2018 08:44
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2018 08:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2019 07:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 583 razy