Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 99/2, 99/1, 112/1 i 106.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 111/1 o pow. 0,2602 ha w obrębie geod. Gaudynki, gm. Orzysz.   

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: dr – drogi.     
Działka nr 111/1 położona jest w miejscowości Gaudynki, gmina Orzysz, na kolonii wsi, poza zwartą zabudową, w otoczeniu terenów rolnych. Działka ma kształt regularny, prostokątny, silnie wydłużony, wydzielona była jako droga dojazdowa do gruntów rolnych, działka nie jest użytkowana jako droga. Teren działki pofałdowany. Działka przeznaczona na uzupełnienie sąsiednich działek rolnych.
Warunki geotechniczne średnie, grunt użytkowany rolniczo. Kultura uprawy średnia. Dojazd do nieruchomości drogą polną.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00018737/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 8 380,00 zł brutto.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz działka znajduje się w strefie II – Parkowo – ochronnej w obszarze II A – rolniczo – turystycznym o głównych funkcjach ochronnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 25.05.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 99/2, 99/1, 112/1 i 106.   

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.                         

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.04.2018 r. do dnia 25.05.2018 r.    

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 10:31
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 10:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 maj 2018 09:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 681 razy