Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 513/11, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 513/11 o pow. 0,2319 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Słowackiego.  

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RIVa i IVb – grunty orne.
Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej w części północnej miasta Orzysz.
Działka ma kształt nieregularny. Warunki geotechniczne trudne, teren opadający w kierunku wschodnim, zakrzaczony i nierówny.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną.
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 57 581,00 zł brutto.     

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „5 MN.U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 18.05.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 05.04.2018 r. do dnia 18.05.2018 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 9 kwi 2018 13:53
Data opublikowania: poniedziałek, 9 kwi 2018 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 maj 2018 14:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 690 razy