Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego Śniardwy – Nowe Guty”, z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową - na realizację inwestycji budowy pn. „Przystań bezpieczeństwa – schroniska dla małych jednostek turystycznych oraz miejsca postoju jednostek ratunkowych Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy, gm. Orzysz” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod. 243 o pow. 0,1000 ha położona w obrębie geod. Nowe Guty, gmina Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się w obrębie zwartej zabudowy wsi Nowe Guty. Działka ta posiada bezpośredni dostęp do Jeziora Śniardwy, w sąsiedztwie znajduje się także zabudowa mieszkalna jednorodzinna i pensjonatowa. Działka zagospodarowana, w części ogrodzona. Działka uzbrojona w prąd, wodę i kanalizację.
Działka o użytku Bi – inne tereny zabudowane.

Opis budynku
Budynek świetlicy i remizy strażackiej.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, po częściowym remoncie.
Fundament kamienno – ceglany, z żelbetowym murem oporowym od strony jeziora Śniardwy. Ściany murowane z cegły pełnej. Zewnętrznie ocieplony styropianem i wykończony tynkiem cienkowarstwowym. Dach drewniany dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Ogrzewanie centralne z kominka z płaszczem wodnym.
Powierzchnia użytkowa świetlicy – 68,23 m2
Powierzchnia garażu – 26,60 m2.
Łączna powierzchnia użytkowa – 433,04 m2.
Instalacje: elektryczna, sieć wodna i kanalizacyjna.
Ogólnie stan techniczny budynku ocenia się jako średni.
Standard wykończenia wnętrza ocenia się jako średni.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie. W chwili obecnej część działki o nr 243 jest przedmiotem umowy dzierżawy, która została wypowiedziana.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto wynosi 402 780,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty działka oznaczona jest symbolem: A34UT – teren projektowanych usług turystycznych w oparciu o budynek byłej remizy strażackiej. Dopuszcza się wykonanie elementów małej architektury oraz urządzeń nawodnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 15.03.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego Śniardwy – Nowe Guty”, z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zarobkową - na realizację inwestycji budowy pn. „Przystań bezpieczeństwa – schroniska dla małych jednostek turystycznych oraz miejsca postoju jednostek ratunkowych Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy, gm. Orzysz” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.                         

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 30.01.2018 r. do dnia 15.03.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski 

Data powstania: środa, 31 sty 2018 09:08
Data opublikowania: środa, 31 sty 2018 09:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 mar 2018 11:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 726 razy