Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 371/8, Orzysz, ul. 1 Mazurska

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 371/8o pow. 0,1196 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Mazurskiej.  
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RV – grunty orne.  
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy miasta Orzysz, w pobliżu jeziora Sajno.
Działka ma kształt regularny, wydłużony w kierunku wschód – zachód.
Dojazd do nieruchomości drogą gminną nieutwardzoną. W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: „MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.43.2017.KOW z dnia 20.10.2017 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.10.2017 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 29 685,00 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lutego 2018 roku, godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
8. Wadium: 3 000,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 29 stycznia 2018 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 300,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 300,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 03.01.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 sty 2018 10:17
Data opublikowania: środa, 3 sty 2018 10:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lut 2018 13:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 724 razy