Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

  1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz (www.bip.orzysz.pl), a także na stronie głównej Gminy (www.orzysz.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
  2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane). 
  3. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności akty prawa miejscowego, dokumenty urzędowe jest zobowiązany do podania daty ich wydania, organu oraz numeru. 
  4. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do aktów prawa miejscowego obowiązku podania daty ich wydania, organu i numeru.
  5. Gmina Orzysz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej. 
  6. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników. Praktyki nadmiernego korzystania z zasobów Gminy, z uwagi na potrzebę zapewnienia równego dostępu dla wszystkich użytkowników bazy, będą blokowane. 
  7. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci aktu prawa miejscowego, dokumentu urzędowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.  
  8. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej powinien zawierać w szczególności:

1)     nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)     informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)     wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)     wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)     wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6)     wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemach teleinformatycznych podmiotu zobowiązanego;

7)     okres, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

9. Rozpatrzenie wniosku przez podmiot zobowiązany następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanienie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

10. W przypadku odmowy udzielenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w tej sprawie.

11. W przypadku otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawca może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

12. Przy obliczaniu opłat za przygotowanie odpowiedzi na wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będą brane w szczególności następujące czynniki:

1)     materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

2)     stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

3)     należności związane z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Data powstania: wtorek, 4 paź 2016 14:18
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2016 14:21
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 1385 razy