Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Rady Seniorów Gminy Orzysz

Uchwała NR XV/90/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 października 2015r.

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji orzyskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Orzysz, w szczególności poprzez:

1)      inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;

2)      podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;

3)      zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;

4)      współpracę z władzami Gminy Orzysz przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Burmistrza Orzysza oraz Radę Miejską w Orzyszu;

5)      zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Burmistrza Orzysza oraz Radę Miejska w Orzyszu;

6)      formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;

7)      określenie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

8)      współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;

9)      upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwości osób w wieku senioralnym;

10)   upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Data powstania: poniedziałek, 11 sty 2016 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2016 12:15
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Iwona Borzymowska
Artykuł był czytany: 1068 razy