Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 104 o pow. 0,1000 ha położona w obrębie Czarne, gm. Orzysz na poprawę warunków nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geod. 84/1, 87/4, 85/4, 86/2, 86/1 położonymi w obrębie Czarne Gm. Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: dr - drogi.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00016570/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Nieruchomość objęta jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem IIID – strefa Krajobrazowa – teren chronionego krajobrazu, obszar IIID – rolniczo – turystyczny.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 2 080,00 zł brutto.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni warunek:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 29.01.2016 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.            

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 17.12.2015 r. do dnia 07.01.2015 r.  


Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk 

Data powstania: piątek, 18 gru 2015 08:28
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2015 08:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sty 2016 12:22
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 994 razy