Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 291/14 o pow. 0,1380 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Mickiewicza.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: B – tereny mieszkaniowe.  
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta w części północno – zachodniej miasta Orzysz przy ul. Mickiewicza. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.
Kształt działki nieregularny.
Dojazd publiczną drogą utwardzoną.
Przy działce dostępna jest sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 68 172,00 zł brutto.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych”,

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 29.01.2015 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 17.12.2015 r. do dnia 08.01.2016 r. 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 17 gru 2015 09:07
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2015 09:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2016 10:22
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 798 razy