Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek:
- nr geod. 411/50 o pow. 4,0703 ha, obręb Orzysz,
- nr geod. 511/52 o pow. 2,7562 ha, obręb Orzysz.

Działka o nr geod. 411/50 sklasyfikowana jest jako:
- LzV - grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,1911 ha,
- LzVI - grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,1355 ha,
- ŁV – łąki trwałe o pow. 0,0077 ha,
- N – nieużytki o pow. 0,0670 ha,
- RVI – grunty orne – 3,6690 ha.

Działka o nr geod. 411/52 sklasyfikowana jest jako:
- LzVI - grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,9382 ha,
- N – nieużytki o pow. 0,3018 ha,
- RVI – grunty orne – 1,5162 ha.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026564/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieruchomość niezabudowana.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami:
- 35 ZI – treny zieleni izolacyjnej,
- 37ZC – tereny cmentarzy,
- 38 ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
- 13 KDW – tereny dróg wewnętrznych,
- 38U/MN – tereny zabudowy usług nieuciążliwych z lokalem mieszkalnym,
- 40 ZN – tereny zieleni naturalnej.
 
Roczna wysokość czynszu – 2 730,60 zł (0,04 zł / m2 – na cele rolne o powierzchni powyżej 1,001 ha - stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.
 
W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 30.11.2015 r. do dnia 21.12.2015 r. 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 1 gru 2015 12:30
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2015 12:31
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:17
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 988 razy