Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 53 - Obręb Mikosze

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 53 o pow. 2,6897 ha położona w obrębie geodezyjnym Mikosze.
Mapka sytuacyjna
Mapka sytuacyjna

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Ps VI – pastwiska trwałe, Ls V – lasy.

Nieruchomość położona jest poza obszarem zwartej zabudowy wsi Mikosze w gminie Orzysz. Działka graniczy z terenem jeziora Tyrkło oraz rzeki Orzyszy. Część terenu przystosowana na cele pola biwakowego.
Kształt działki nieregularny. Na działce występują pojedyncze drzewa oraz skupisko drzew sosnowych.
Działka posiada dostęp do sieci energetycznej siłowej, wodociągu oraz kolektora sanitarnego.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P /00013545/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 1 500 000,00 zł.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami:
- „9USp” – tereny przystani żeglarskiej,
- „50E” – tereny trafostacji,
- „10 UST” – tereny dostępu do kąpieliska,
- „02KDD12” – tereny dróg dojazdowych,
-„ 28ZL” – tereny lasów i zadrzewień,
-„30ZL” – tereny lasów i zadrzewień,
część działki oznaczona jest jako ciąg pieszo – rowerowy bez oznaczenia symbolem.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta
w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 23.07.2015 r. do dnia 04.09.2015 r.  

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 12:22
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 14:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1879 razy