Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 272/6 - obręb Nowe Guty

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 272/6 o pow. 0,2400 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowe Guty. Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Ps VI – pastwiska trwałe.
Mapka sytuacyjna
Mapka sytuacyjna

Nieruchomość położona jest na obszarze zwartej zabudowy wsi Nowe Guty. W odległości od 50 m od nieruchomości znajduje się jezioro Śniardwy.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Działka ma kształt regularny – prostokątny. Teren działki suchy, płaski.
Dojazd do nieruchomości publiczną drogą nieutwardzoną. Warunki geotechniczne dobre.
Kształt działki regularny.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P / 00012827/4 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 250 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem:
„B2MNT – teren projektowanej zabudowy mieszkalno – pensjonatowej” – nieruchomość ta pozostaje bez prawa do zabudowy gdyż działka ta znajduje się w obrębie strefy ochronnej jeziora.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta
w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 23.07.2015 r. do dnia 04.09.2015 r. 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 23 lip 2015 12:13
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2015 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sie 2015 14:07
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1522 razy