Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 281/8

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 281/8 o pow. 0,2403 ha w miejscowości Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: B – tereny mieszkaniowe.  

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta w części północno – zachodniej miasta Orzysz przy ul. Mickiewicza. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.
Kształt działki regularny.
Przez działkę przebiega linia średniego napięcia utrudniająca możliwość zabudowy.
Dojazd publiczną drogą utwardzoną.
Przy działce dostępna jest sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12885 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 77 088,00 zł.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami:
„MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”,
„KZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta
w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 17.07.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 11:11
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 11:13
Data przejścia do archiwum: środa, 2 wrz 2015 08:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1463 razy