Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 188/6

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 188/6 o pow. 0,2678 ha w miejscowości Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Lz–PsVI, PsVI, RVI.

Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy miasta Orzysz, przy drodze krajowej wylotowej
z Orzysza w kierunku Eku. Działka graniczy bezpośrednio z terenem jeziora Orzysz.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Działka posiada dostęp do drogi gminnej 188/7.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OLIP/00013623/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 90 838,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolami:
„MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych”,
„ZN – tereny zieleni nieurządzonej”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta
w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.07.2015 r. do dnia 27.08.2015 r. 

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 16 lip 2015 15:27
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2015 15:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 sie 2015 07:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1264 razy