Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 26/5

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 26/5
o pow. 0,1466 ha w miejscowości Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RIVa.  

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej w części północnej miasta Orzysz, w okolicy ulicy Słowackiego i ulicy Giżyckiej na terenie nowopowstającego osiedla mieszkaniowego.
W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Warunki geotechniczne korzystne, teren działek w miarę płaski.
Dojazd drogą gminną nieutwardzoną.
W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OLIP/00012655/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 60 810,00 zł brutto.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „2U – teren przeznaczony do zagospodarowania na cele usługowe o charakterze nieuciążliwym dla środowiska”.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta
w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.07.2015 r. do dnia 27.08.2015 r.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 16 lip 2015 15:04
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2015 15:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 sie 2015 07:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1248 razy