Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Gminy oraz Naczelnik Wydziału

Anna Kamińska (pok. 107)
tel. 87 307 09 34
Zakres zadań:
1.    Prowadzenie księgowości:

a)    kasowej dla Urzędu w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego .
b)    prowadzenie ewidencji księgowej mienia gminy , a w szczególności naliczanie umorzeń, rozliczanie inwentaryzacji,
c)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami ujętymi w uregulowaniach wewnętrznych urzędu.

2.    Prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty skarbowej, opłaty miejscowej i opłaty targowej wraz z rozliczeniem inkasentów .
3.    Prowadzenie gospodarki kasowej, w tym:

a)    prowadzenie bieżących rachunków bankowych dochodów i wydatków a także  wyodrębnionych rachunków do realizacji zadań finansowanych środkami zewnętrznymi,
b)    prowadzenie rachunków bankowych dla depozytów, funduszy specjalnych,
c)    wykonywania operacji gotówkowych w kasie urzędu – przyjmowanie i wypłata gotówki.

4.    Monitorowanie faktycznych przepływów pieniężnych w stosunku do planowanych dochodów i wydatków,
5.    Sporządzanie sprawozdań finansowych z dochodów i wydatków , w zakresie operacji finansowych dla odpowiednich instytucji- RIO, Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów itp.
6.    Obsługa zadłużenia gminy, w tym:

a)    analiza zadłużenia gminy wraz z projekcją wieloletniej prognozy finansowej na lata zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych,
b)    sporządzanie kwartalnych informacji i sprawozdań instytucjom  udzielającym pożyczki kredyty, agentom emisji obligacji komunalnych, badających wiarygodność i zdolność finansowa gminy.

7.    Dokonywanie kontroli finansowej wewnętrznej, a w szczególności:

a)    monitorowanie aktualnych wydatków w stosunku do budżetu,
b)    zabezpieczanie majątku poprzez inwentaryzację składników majątku,

8.    Prowadzenie i monitorowanie procesów  ubezpieczenia majątku gminy.
9.    Planowanie budżetu w zakresie

a)    szacowania dochodów pochodzących z : opłat lokalnych, udziału w podatkach , dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe,
b)    szacowanie wydatków na : obsługę długu i spłatę zobowiązań, obsługę podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenia i pochodne, udzielenie dotacji, inwestycje, udziały w spółkach, ubezpieczenie majątku, dofinansowanie innych zadań,
c)    planowanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych,

10.    Współdziałanie z wydziałami urzędu w sprawie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych w tym unijnych w celu ich poprawnego rozliczenia,
11.    Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim w zakresie działania wydziału,
12.    Prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi pożyczkami, poręczeniami i gwarancjami,
13.    Przyjmowanie i dokonywanie zwrotów depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów.
14.    Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT:

a)    ewidencja sprzedaży i zakupów,
b)    naliczanie i odprowadzanie należnego podatku,
c)    wystawianie faktur VAT i rachunków.

 Z-ca Głównego Księgowego
Teresa Nagórska
(pok. 103)
tel. 87 307 09 42
Zakres zadań:
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu wydatków gminy, prowadzenia kartotek wydatków inwestycyjnych i ich rozliczanie oraz rozliczanie syntetyczne  funduszu sołeckiego.

Starszy insepktor ds. dochodów i kontroli zarządczej

Aneta Wawiernia (pok. 102)
tel. 87 307 09 43
Zakres zadań:
- prowadzenie spraw w zakresie wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy,
- wydawanie zaświadczeń,
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym:
* potwierdzanie oświadczeń w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstw rolnych wnioskującego
* potwierdzanie oświadczeń jako dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych
* potwierdzanie oświadczeń o powierzchni użytków rolnych

 

Inspektor ds. wymiaru podatków
Żaneta Makarewicz
(pok. 106)
tel. 87 307 09 35
Zakres zadań:
- prowadzenie spraw w zakresie wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta,
- wydawanie zaświadczeń,
- prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

 

Inspektor ds. księgowości dochodów
Monika Orłowska
(pok. 105)
tel. 87 307 09 39
Zakres zadań:
- księgowości dochodów budżetu gminy i jednostki gminy,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej we współpracy z kancelarią prawną w zakresie podatków wymienionych wyżej
* wystawianie upomnień
* wystawianie tytułów wykonawczych,
- sporządzanie wniosków o zabezpieczeniu wierzytelności hipoteką przymusową.

Inspektor ds. prowadzenia kasy, rozliczeń podatku VAT, ewidencji opłaty skarbowej
Regina Batożyńska
(pok. 105)
tel. 87 307 09 41
Zakres zadań:
- rozliczania inkasentów sporządzanie list wypłat, prowadzenie rozliczeń analitycznych funduszy sołeckich oraz ubezpieczania majątku gminy.
- prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej we współpracy z kancelarią prawną w zakresie podatków wymienionych wyżej
* wystawianie upomnień
* wystawianie tytułów wykonawczych,
- sporządzanie wniosków o zabezpieczeniu wierzytelności hipoteką przymusową.

Z-ca Głównego Księgowego
Teresa Nagórska
(pok. 103)
tel. 87 307 09 42
Zakres zadań:
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu wydatków gminy, prowadzenie kartotek wydatków inwestycyjnych i ich rozliczanie oraz rozliczanie syntetyczne  funduszu sołeckiego.

Inspektor
Agnieszka Dąbkowska
(pok. 104)
tel. 87 307 09 37
Zakres zadań:
- prowadzenie spraw w VAT
- prowadzenie spraw w zakresie ewidencji księgowej mienia gminy

Inspektor ds. płac i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami, składkami ZUS i FP.
Krystyna Wysocka
(pok. 203)
tel. 87 307 09 44
Zakres zadań:
- wystawianie rocznych rozliczeń dochodów – PIT od wynagrodzeń i rozliczeń inkasentów.

 

Inspektor ds. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałania alkoholizmowi, rozliczeń czynszów i opłat za lokale mieszkalne i windykacji
 
Barbara Konopka  (pok. 106)
tel. 87 307 09 36
Zakres zadań:
- prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,
- prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego,
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- prowadzenie spraw wynikających z realizacji umowy o zarządzaniu gminnym zasobem nieruchomości.

Podinspektor
Paula Toczyńska
(pok. 104)
tel. 87 307 09 38
Zakres zadań:
- prowadzenie rachunkowości podatkowej stanowiących dochód gminy w zakresie:
* podatku od nieruchomości
* podatku rolnego
* podatku leśnego,
- kontrola terminowych wpłat należności,
- zwracanie i zaliczanie nadpłat,
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:02
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Data edycji: środa, 6 gru 2017 15:49
Wytwarzający informację: Aneta Wawiernia
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4339 razy
Ilość edycji: 6