Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 38/15

Burmistrza Orzysza z dnia 19 marca 2015r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.

Na podstawie art. 267, ust. 1  pkt 3 ,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 885) ,  p o s t a n a w i a m:

§ 1.

Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 należy przekazać do Rady Miejskiej w Orzyszu i  Regionalnej Izby Obrachunkowej .

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski