Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM POMIESZCZENIA NIEMIESZKALNEGO - UŻYTKOWEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia niemieszkalnego – użytkowego.

1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie niemieszkalne – użytkowe wraz z toaletą o pow. 25,40 m2 znajdujące się w budynku się na działce oznaczonej nr geod. 588 w Orzyszu przy ul. Rynek 9. W skład pomieszczenia użytkowego wchodzi sala o pow. 20,50 m2 oraz toaleta o pow. 4,90 m2. 
2. Najem obejmować będzie okres do trzech lat.
3. Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7. 
5. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: b-03MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.    
6. Nieruchomość została ujęta w wykazie Nr WIG.6845.71.2024.KOW podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.05.2024 r.
7. Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu najmu wynosi 350,00 zł brutto. 
8. Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
9. Ogólne warunki przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium w wysokości 70,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – najem pomieszczenia użytkowego ul. Rynek 9”,
Wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 01 lipca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
c) Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 10,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 10,00 zł. 
d) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
e) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy najmu.
f) Ustalona w wyniku przetargu miesięczna stawka czynszu najmu nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr  67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.
g) Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu najmu w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza, co do wysokości czynszu. Najemca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu najmu.
h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
i) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
j) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.
10. Istotne postanowienia umowy najmu:
a) Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot najmu oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  
b) Najemca będzie pokrywał koszt energii elektrycznej dostarczonej do lokalu wyliczonej na podstawie podlicznika Przedmiotowe opłaty za energię elektryczną będą płatne na podstawie noty księgowej wystawionej przez Wynajmującego w terminie zawartym w danej nocie.
c) Najemca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem najmu, nie wnosi zastrzeżeń i stwierdza, że znajduje się on w stanie zdatnym do zamierzonego użytku.
d) Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu najmu na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
e) Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wynajmującym.
f) Najemca zobowiązany jest do zachowania przedmiotu najmu w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. 
g) Najemca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki najmowanego pomieszczenia. 
h) Najemca bez zgody Wynajmującego nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go podnajmować. 
i) Po zakończeniu umowy Najemca obowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie uporządkowanym i niepogorszonym w terminie do 14 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, stosownie do przepisów o wykonywaniu najmu.
j) Wynajmujący może udzielić Najemcy 14 dniowego terminu na usunięcie usterek i skutków naruszenia umowy. 
k) W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest do zapłacenia Wynajmującemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu umowy. Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy niezależnie od poniesienia szkody. 
l) W czasie trwania umowy każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.
m) Wynajmujący może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Najemcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc, po uprzednim udzieleniu przez Wynajmującego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej wwww.bip.orzysz.pl.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Rynek 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 cze 2024 13:55
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2024 14:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lip 2024 15:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 72 razy