Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości - cz. dz. 265/1, dz. 511/11, ob. Nowe Guty

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz na prowadzenie usług i działalności gospodarczej oraz na urządzenie tymczasowych miejsc postoju dla samochodów i innych pojazdów.

1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości składająca się z:
1) części działki o nr geod. 265/1 o powierzchni 0,2975 ha położona w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz. Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Lz VI. 
Nieruchomość z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową, na prowadzenie usług i działalności gospodarczej. 
2) działki o nr geod. 511/11 o pow. 0,1830 ha położonej w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz. 
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako PsVI. 
Nieruchomość z przeznaczeniem na tymczasowych miejsc postojowych dla samochodów i innych pojazdów. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolami:
A1 ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej, spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowanej zabudowy, 
A2 US – teren projektowanego kąpieliska ogólnodostępnego. Ustala się zakaz zabudowy. 
B4MNL – teren istniejący zabudowy rekreacji indywidualnej – adaptowany. Ustanawia się zakaz dalszej rozbudowy. Dopuszcza się powiększenie działek o teren przyległy od strony drogi 3KD-D14. 
Nieruchomość przylega bezpośrednio do Jeziora Śniardwy, które leży w obrębie ewidencyjnym Gminy Pisz i jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

2. TRYB PRZETARGU
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz na prowadzenie usług i działalności gospodarczej oraz na urządzenie tymczasowych miejsc postoju dla samochodów i innych pojazdów. 

3. OKRES DZIERŻAWY
Od dnia podpisania umowy na okres 5 lat.  

4. WARUNKI PRZETARGU
1) Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 9 000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100). 
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 90,00 zł. 
2) Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:
a) etap I - część jawna przetargu z udziałem oferentów - tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów oraz proponowane w ofertach stawki czynszu - Otwarcie ofert nastąpi się w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, sala nr 113. 
b) etap II – analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
3) Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie podane do wiadomości oferentów najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024  poprzez publiczne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl w zakładce: Do sprzedaży i dzierżawy, pod zakładce: Do dzierżawy. 
4) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną – osobiście lub poprzez pełnomocników.
5) Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) złożenie w formie pisemnej oferty:
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz 
lub 
- przesłanie pocztą na ww. adres w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 11:30. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Nowych Gutach, gm. Orzysz – cz. dz. 265/1, dz. 511/11 Nie otwierać przed 17 czerwca  2024 r. godz. 11:30”.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
      
6) Oferta powinna zawierać: 
• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, kontakt telefoniczny, 
• datę sporządzenia oferty, 
• oświadczenie (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o przetargu),
• formularz oferty wraz z ewentualnymi załącznikami (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o przetargu),
• oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 30 dni (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia o przetargu),
• kopię dowodu wniesienia wadium. 

Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
a) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub komputerowym, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
d) Oferta wymaga podpisu osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Oferta może być podpisana przez pełnomocnika, w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniającego do działania podczas postępowania przetargowego (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
e) W przypadku gdy wspólną ofertę składa kilka podmiotów oferta musi być podpisana przez każdy podmiot lub ich przedstawicieli odpowiednio do tego umocowanych;
f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji;
g) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również oryginały nie podlegają zwrotowi;
h) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. Zalecanym jest również, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zszyte w sposób trwały, zapobiegający ewentualnym zdekompletowaniu zawartości oferty;
i) Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
j) W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

7) Warunkiem udziału w przetargu jest :
a) Wniesienie wadium w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł 00/100)
b) Złożenie oferty.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 14 czerwca 2024 roku. 
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
8) Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
9) Oferty złożone po terminie będą odrzucane w części jawnej przetargu. 
10) Nie dopuszcza się zmiany oferty po jej złożeniu. 
11) Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przetargu, zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
12) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 31 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.
13) Gmina Orzysz zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia stawki czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.   
14) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
15) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny. 

5. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DZIERŻAWY:
1) Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem jej podpisania w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, zaś zwrot przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony umowy w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy. 
2) Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.
Stawki podatku obowiązujące w Gminie Orzysz w 2024 r. określone są w Uchwale LXII/512/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3) Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie, jeśli potrzebuje, dostawy mediów oraz odbioru ścieków i śmieci. 
4) Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat za media oraz innych należności związanych z prowadzoną przez niego działalnością z wykorzystaniem przedmiotu dzierżawy. 
5) Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z terenu plaży w przypadku organizowania imprezy otwartej po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu i zakresu z Dzierżawcą. 
Uzgodnienie terminu oraz zakresu należy dokonać z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem. 
6) Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy, nie wnosi zastrzeżeń i stwierdza, że znajduje się on w stanie zdatnym do zamierzonego użytku.
7) Na wydzierżawionym gruncie zezwala się na wnoszenie budowli trwale związanych z gruntem jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.
8) Przed zabudową Dzierżawca winien uzyskać stosowne pozwolenia na budowę lub dokonać stosownych zgłoszeń budowy, jeżeli takowe wymagane są przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz inne przepisy prawa.
9) Wszelkiego rodzaju inwestycje, które zamierza wykonać Dzierżawca muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty. Wydzierżawiający zobowiązuje Dzierżawcę do uzyskania zgłoszenia / pozwolenia na budowę, które ewentualnie należy uzyskać z Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu i dostarczenia go do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
10) Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
11) Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.
12) Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla korzystających z obiektu oraz najbliższego otoczenia. 
13) Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki dzierżawionego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych. 
14) Dzierżawca zobowiązany jest do usytuowania pojemnika na śmieci czasowo opróżnianego przez uprawnionego odbiorcę. Dzierżawca będzie ponosił koszty wywozu odpadów. 
15) Dzierżawca zobowiązany jest do ustawienia co najmniej tymczasowej toalety typu „toi toi” czasowo opróżnianej przez uprawnionego odbiorcę. Dzierżawca będzie ponosił koszty funkcjonowania toalety. 
16) Dzierżawca stworzy i będzie przestrzegał regulamin obowiązujący na terenie wydzierżawionej nieruchomości. 
17) Teren dzierżawiony przez Dzierżawcę musi być terenem ogólnodostępnym. 
Dzierżawca zapewnia bezpłatny wstęp i korzystanie z plaży.
18) Na miejsce lokalizacji oraz wielkość obiektów usługowych Dzierżawca musi uzyskać wcześniej zgodę Wydzierżawiającego. 
19) W przypadku lokalizacji punktów gastronomicznych Dzierżawca składać będzie korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 
20) Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wobec osób trzecich powstałych na dzierżawionym terenie.
21) Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. 
22) Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. 
23) Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać. 
24) Wydzierżawiającemu służy prawo przeprowadzenia kontroli wykonania umowy szczególnie w zakresie prawidłowego zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcję i zawartą umową. 
25) W przypadku niedotrzymania podanego przez Dzierżawcę terminu zagospodarowania nieruchomości oraz nie realizowania zadań zawartych w przedstawionej ofercie, zobowiązuje się on uiścić na rzecz Gminy Orzysz karę umowną za każdy dzień zwłoki w  wysokości 5% rocznego czynszu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości, płatną w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
26) W przypadku udowodnienia przez Dzierżawcę nieruchomości, że wykonanie obowiązku terminowego zagospodarowania nieruchomości oraz nie realizowanie zadań przedstawionych w ofercie nastąpiło z przyczyn od Niego niezależnych, Burmistrz Orzysza może przesunąć termin zapłaty, bądź odstąpić od  jej dochodzenia. 
27) Zapłacenie kary umownej nie zwalnia z wykonania obowiązku zagospodarowania nieruchomości i realizacji zadań przedstawionych w ofercie, który zostanie określony w nowym harmonogramie. 
28) W przypadku dalszego nie wywiązywania się z zagospodarowania nieruchomości oraz nie realizowania zadań zawartych w ofercie zgodnie z nowym harmonogramem Burmistrz Orzysza wypowie umowę dzierżawy z jedno miesięcznym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 
29) Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę. 
30) Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości.
31) W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wydzierżawiającego, wedle własnego wyboru, zatrzyma on poczynione przez Dzierżawcę nakłady i wypłaci na rzecz Dzierżawcy wartość dokonanych nakładów na dzierżawionym gruncie w wysokości wynikającej z prawidłowo prowadzonej amortyzacji wybudowanego obiektu lub wysokości wynikającej z operatu szacunkowego wykonanego przez osobę uprawnioną albo poleci Dzierżawcy zabranie nakładów w naturze i przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego w terminie uzgodnionym przez Strony. Zwrot wartości poniesionych nakładów lub zabranie przez Dzierżawcę nakładów w naturze i przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego wyczerpuje wszelkie roszczenia Dzierżawcy związane z niniejszą Umową.
32) Po zakończeniu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie uporządkowanym i niepogorszonym w terminie do 30 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
33) Wydzierżawiający może udzielić Dzierżawcy 14 dniowego terminu na usunięcie usterek i skutków naruszenia umowy. 
34) W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest do zapłacenia Wydzierżawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu umowy. Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy niezależnie od poniesienia szkody. 
35) W czasie trwania umowy każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.
36) Wydzierżawiający może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc, po uprzednim udzieleniu przez Wydzierżawiającego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu.
37) Niezależnie od zapisów (-) Umowy, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, wcześniejszego rozwiązania Umowy w terminie co najmniej na 1 miesiąc naprzód ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Dzierżawca:
a) pomimo pisemnego upomnienia używa przedmiot dzierżawy w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodny z jego przeznaczeniem,
b) pomimo pisemnego upomnienia zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,
c) rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonywania przez Dzierżawcę swoich obowiązków określonych niniejszą Umową, przekracza kwotę 5000 zł.
38) Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za niewykonywanie przez Dzierżawcę swoich obowiązków określonych niniejszą Umową, w wysokości 100 zł, za każdy przypadek naruszenia, nie więcej jednak niż 2000 zł;
b) za jednostronne rozwiązanie Umowy przez Wydzierżawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, wymienionych w pkt 33 - w wysokości 2000 zł.

6. KRYTERIUM KWALIFIKACJI I OCENY OFERT
1) Odrzucenie ofert:
Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu jeżeli:
a) Nie odpowiadają warunkom przetargu;
b) Zostały złożone po terminie;
c) Nie zawierają danych określonych w ust. V ogłoszenia o przetargu;
d) Do oferty nie dołączono dokumentów i oświadczeń określonych w ust. V ogłoszenia o przetargu;
e) Są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
2) Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:
a) Proponowana wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto w zł (C) – 60%
W ramach tego kryterium ofertom zostaną przyznane punkty w skali od 0 - 60, obliczoną według następującego wzoru:
Liczba punktów oferty w ramach kryterium (C) = Cx / Maks x 60
gdzie Cx jest ceną danej oferty, a Max jest najwyższą oferowaną ceną w tym przetargu. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b) Ocena rodzaju planowanej działalności usługowej (D) – 40 %
W tym zakresie oceniane będą: 
- Opis proponowanego standardu gastronomicznego – od 0 do 2 pkt
- Opis proponowanego standardu sanitarnego – od 0 do 2 pkt
- Opis proponowanego standardu rekreacji na plaży – od 0 do 2 pkt
- Opis proponowanego standardu rekreacji wodnej – od 0 do 2 pkt
- Opis wypożyczalni sprzętu - od 0 do 2 pkt

W ramach tego kryterium ofertom zostaną przyznane punkty w skali od 0-10, obliczoną według następującego wzoru:
Liczba punktów ocenianej oferty = Dx / Maks x 40
gdzie Dx jest punktacją danej oferty, a Max jest najwyższą liczbą punktów w tym przetargu. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Oferty będą oceniane w skali punktowej, przez członków komisji przetargowej.
4) Wygrywa oferta z najwyższą liczbą punktów w ocenie końcowej, tj. sumy punktów z kryterium proponowanej wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego oraz oceny rodzaju planowanej działalności usługowej (łącznie 100 punktów w ramach obu kryteriów).
5) W przypadku równorzędnych ofert organizowany będzie dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli takie oferty.
6) W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym kryterium wyboru będzie wysokość czynszu dzierżawnego. Wygrywa ten Oferent, który zaproponuje najwyższy czynsz dzierżawny.
7) W przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, Komisja przetargowa po zapoznaniu się z nią ma prawo ofertę odrzucić jeśli nie spełnia ona wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

7. PRZEBIEG PRZETARGU
1) Część jawna z udziałem Oferentów odbędzie się w siedzibie Organizatora - w sali nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Ratuszowa 3 w dniu 17 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00. 
2) W części jawnej komisja przetargowa:
a) Podaję liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium;
b) Dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;
c) Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
d) Weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej;
e) Zawiadamia Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
f) Zawiadamia Oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
3) Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu jeżeli:
a) Nie odpowiadają warunkom przetargu;
b) Zostały złożone po wyznaczonym terminie;
c) Nie zawierają informacji wymienionych pkt. V lub dane te są niekompletne
d) Do oferty nie dołączono kopii wpłaty wadium;
e) Są nieczytelne lub budzą wątpliwości do ich treści.
4) W części niejawnej przetargu (bez udziału Oferentów) komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
5) Z przeprowadzonych czynności przewodniczący komisji sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przetargu przez komisję przetargową.
6) Wszystkich, którzy złożyli oferty Organizator przetargu zawiadamia na piśmie (mailowo oraz listem poleconym) o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zamknięcia przetargu. Zawiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą otrzymania potwierdzenia przekazania wiadomości drogą listową lub elektroniczną.
7) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 03.06.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2024 15:25
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2024 08:03
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2024 12:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 194 razy