Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 256/13 o pow. 340,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RIVb – grunty orne.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Roczna wysokość czynszu – 37,40 zł (0,11 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 20.05.2024 r. do dnia 10.06.2024 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2024 14:34
Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2024 14:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 cze 2024 14:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 51 razy