Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 266, ob. Tuchlin

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej nr geod. 266 o powierzchni 0,0940 ha w obrębie geod. Tuchlin, gm. Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy kolonijne wsi Tuchlin w gm. Orzysz. Od strony południowej działka graniczy z terenem jeziora Tuchlin, od strony zachodniej graniczy z terenem zabudowanym. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, w części przyjeziornej zakrzaczona. Działka ma kształt regularny. Dojazd do działki drogą gminną, nieutwardzoną. 

Działka posiada urządzoną księgę wieczystą – OL1P/00013547/4. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz działka znajduje się w strefie IIA – Parkowo – ochronnej w obszarze IIA – rolniczo – turystycznym o głównych funkcjach ochronnych. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 93 000,00 zł brutto. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13.03.2024 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 30.01.2024 r. do dnia 13.03.2024 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 30 sty 2024 08:18
Data opublikowania: środa, 31 sty 2024 08:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 mar 2024 09:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 166 razy