Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 522/5 o pow. 143,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RIVa.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: c-15MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Roczna wysokość czynszu – 30,00 zł brutto (0,10 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 25,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat na cele handlowo – usługowe wraz z istniejącym budynkiem użytkowym. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 31.10.2023 r. do dnia 21.11.2023 r.  

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 31 paź 2023 09:38
Data opublikowania: czwartek, 2 lis 2023 09:42
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lis 2023 09:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 88 razy