Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony - dz. 141, ob. Strzelniki, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 72/4, 74 i 78 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Strzelniki, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 141 o pow. 0,0149 ha położona w obrębie geod. Strzelniki, gm. Orzysz.   
2. Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – obszar chronionego krajobrazu, obszar III D – rolniczo – turystyczny.  
3. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00016594/9.   
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.11.2023.KOW z dnia 25.082023 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 25.08.2023 r. 
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: dr – droga. 
Działka ma kształt regularny, wydłużony, teren działki nieużytkowany, zakrzaczony. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 258,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem 00/100 zł.). 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2023 roku, o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113.
8. Przetarg ograniczony jest tylko do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr geod. 72/4, 74 i 78 położonych w obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz. 
9. Wadium: 430,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt 00/100). 
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 01.12.2023 r. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 43,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 43,00 zł. 
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
14. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.10.2023 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: wtorek, 24 paź 2023 08:38
Data opublikowania: środa, 25 paź 2023 08:41
Data przejścia do archiwum: środa, 6 gru 2023 13:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 128 razy