Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony - dz. 104/12, m. Orzysz

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie miasta Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 104/12 o pow. 0,1252 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Polnej.  
2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: b-07MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.10.2023.KOW z dnia 20.06.2023 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.06.2023 r.
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 13.09.2023 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.6840.10.6.2023.KOW z dnia 08.08.2023 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 08.08.2023 r. zakończony został wynikiem negatywnym, jedna osoba wpłaciła wadium lecz nie przystąpiła do przetargu.  
5. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7.  
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na terenie miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej, przy ul. Polnej. Działka znajduje się na powstającym osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym.  Kształt działki regularny – prostokątny. Teren działki nieogrodzony, niezagospodarowany. Do działki dojazd drogą gruntową. Przy działce dostępna jest sieć uzbrojenia energetycznego, sieci: wodna i kanalizacyjna w trakcie budowy. Użytki: RIVa, RVI. 
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 113 000,00 zł brutto. 
8. Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2023 roku, godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
9. Wadium: 11 300,00 zł. 
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 01 grudnia 2023 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 200,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 200,00 zł. 
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
14. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.10.2023 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 paź 2023 12:55
Data opublikowania: wtorek, 24 paź 2023 12:58
Data przejścia do archiwum: środa, 6 gru 2023 13:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 212 razy