Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony - dz. 11/89, m. Szwejkówko, obręb geod. Grzegorze, gm. Orzysz,

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 11/59 i 11/63 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w miejscowości Szwejkówko, obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 11/89 o pow. 0,0670 ha położona w obrębie geod. Grzegorze, w miejscowości Szwejkówko, gm. Orzysz.   
2. Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa IVA Osadniczo - rolnicza, obszar IVA – aktywizacji gospodarczej.  
3. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00033185/4.  
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.38.2022.KOW z dnia 20.06.2023 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 20.06.2023 r. 
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 11.09.2023 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.38.2022.KOW z dnia 08.08.2023 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 08.08.2023 r. zakończony został wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu.  
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: ŁV – łąki trwałe. Działka ma kształt regularny, wydłużony, teren działki zakrzaczony. 
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 375,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 00/100 zł.). 
8. Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku, o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113.
9. Przetarg ograniczony jest tylko do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr geod. 11/59 i 11/63 położonych w miejscowości Szwejkówko, obrębie geod. Grzegorze, gm. Orzysz. 
10. Wadium: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt 00/100). 
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki. 
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 17.11.2023 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
12. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 55,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 55,00 zł. 
13. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 
14. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
15. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
16. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
17. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
18. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
20. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
21. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 12.10.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 12 paź 2023 12:23
Data opublikowania: środa, 11 paź 2023 12:26
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lis 2023 09:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 128 razy