Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Polnej w Orzyszu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Polnej: 

Nr działki

Powierzchnia

Cena brutto

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie w m.p.z.p. miasta Orzysz

104/13

0,1252 ha

113 000,00 zł

RIVa, PsIV

b-07MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

104/14

0,1258 ha

113 000,00 zł

RIVa, PsIV

104/16

0,1379 ha

124 000,00 zł

PsIV

104/17

0,1380 ha

124 000,00 zł

PsIV

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są na terenie miasta Orzysz, w strefie peryferyjnej. Działki znajdują się na powstającym osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym.  Kształt działek regularny – prostokątny. 
Teren działek nieogrodzony, niezagospodarowany. Do działek dojazd drogą gruntową. Przy działkach dostępna jest sieć uzbrojenia energetyczna, sieci: wodna i kanalizacyjna w trakcie budowy. 

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 10.11.2023 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.09.2023 r. do dnia 10.11.2023 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 28 wrz 2023 14:49
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2023 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2023 11:47
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 205 razy