Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony - dz. 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, ob. m. Orzysz,

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Orzysz położonych w Orzyszu.

1. Nieruchomości oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: UU – tereny usług uciążliwych. 
2. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.5.2023.KOW z dnia 07.02.2023 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 07.02.2023 r.
3. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1. 
4. Dane nieruchomości:

Numer działki

Powierzchnia działki

Cena przetargowa

Wadium

Data przetargu

Godzina przetargu

Termin wpłaty wadium

572/3

0,3073 ha

146 152,00 zł

15 000,00 zł

05 czerwca 2023 r.

12:30

01 czerwca 2023 r.

572/4

0,3000 ha

142 680,00 zł

15 000,00 zł

13:00

572/5

0,3000 ha

142 680,00 zł

15 000,00 zł

13:30

572/6

0,3000 ha

142 680,00 zł

15 000,00 zł

14:00

572/7

0,3001 ha

142 728,00 zł

15 000,00 zł

14:30

 

Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Orzysz przy ul. Wierzbińskiej, w pobliżu terenów przemysłowo – składowych. Działki mają kształt regularny. Dojazd do działek drogą publiczną, asfaltową. Przy działkach przebiega sieć energetyczna.  
5. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia – terminy podane w powyższej tabeli. 
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
7. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 500,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 500,00 zł. 
8. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
9. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
10. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz. 
11. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
12. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową co najmniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. 
15. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
16. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.  

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.04.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 kwi 2023 11:07
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2023 11:14
Data przejścia do archiwum: środa, 7 cze 2023 11:05
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 345 razy