Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr geod. 194/36 o pow. 6,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00040709/6. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: a-01MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.   

Miesięczna wysokość czynszu – 8,86 zł brutto (1,20 zł / m2 – pod budowlami – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pod istniejącymi schodami. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 20.04.2023 r. do dnia 11.05.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2023 07:47
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2023 07:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2023 10:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 106 razy