Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony - dz. 132/2, ob. Strzelniki, gm Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich działek oznaczonych nr geod. 61/2 i 89 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie geod. Strzelniki, gm. Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ozn. nr geod. 132/2 o powierzchni 0,0153 ha położona w obrębie Strzelniki, gm. Orzysz. 
2. Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – obszar chronionego krajobrazu, obszar III D – rolniczo – turystyczny.  
3. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00016594/9.  
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.34.2022.KOW z dnia 07.02.2023 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 07.02.2023 r. 
5. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na skraju zabudowy wsi w części północnej. Działka ma kształt nieregularny, wydłużony.  Oznaczenie użytku – dr – drogi. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 345,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć 00/100 zł). 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2023 roku, o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113.
8. Przetarg ograniczony jest tylko do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr geod. 61/2 i 89 położonych w obrębie geod. Strzelniki, gm. Orzysz. 
9. Wadium: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt 00/100 zł). 
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. W opisie wadium na dowodzie wpłaty należy wskazać numer działki. 
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 18 maja 2023 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 45,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 45,00 zł. 
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
14. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 11.04.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 12 kwi 2023 14:27
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2023 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 maj 2023 07:54
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 174 razy