Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz.344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 178 o pow. 300,00 m2, obręb Dąbrówka, gm. Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Br-PsIVa – grunty rolne zabudowane. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012864/5.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz działka znajduje się w strefie IV – Osadniczo - rolniczej w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.  

Roczna wysokość czynszu – 30,00 zł brutto (0,10 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 25,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 06.03.2023 r. do dnia 27.08.2023 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: środa, 8 mar 2023 14:59
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 15:02
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 20 razy