Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA OKRES DO TRZECH LAT Z PRZEZNACZENIEM NA CELE LETNISKOWE I REKREACYJNE.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnością Gminy Orzysz.

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości składająca się z części działki o nr geod. 265/1 położona w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz o powierzchni 0,0350 ha
2. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat.
3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele letniskowe i rekreacyjne.  
4. Nieruchomość została ujęta w wykazie Nr WIG.6845.107.2022.KOW podanym do publicznej wiadomości w dniu 01.08.2022 r. 
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 25.11.2023 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.107.2022.KOW z dnia 04.11.2022 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 04.11.2022 r. zakończony został wynikiem pozytywnym, lecz podmiot, który wygrał przetarg odstąpił od podpisania umowy dzierżawy w określonym terminie.   
6. Dane nieruchomości:

Numer działki

Powierzchnia działki (m2)

Cena przetargowa wywoławcza czynszu dzierżawnego

Wadium

Data przetargu

Godzina przetargu

Termin wpłaty wadium

Minimalne postąpienie

cz. dz.  265/1

0,0350 ha

1 076,25 zł

108,00 zł

03.04.2023 r.

14:00

30.03.2023 r.

11,00 zł

 

7. Przetarg odbędzie się w terminie podanym w powyższej tabeli w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń). 
8. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy.  
9. Ogólne warunki przetargu:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki (podać nr działki,)”,
- wadium w pełnej wysokości należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 30 marca 2023 r.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 
-  okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej  nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – 
w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu 
z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.
b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
c) Minimalne postąpienie w licytacji: podane w tabeli wyżej. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż: podane w tabeli powyżej. 
d) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
e) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
f) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr  67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.
g) Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza, co do wysokości czynszu. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.
h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
i) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
j) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.
10. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:
a) Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  
b) Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy, nie wnosi zastrzeżeń i stwierdza, że znajduje się on w stanie zdatnym do zamierzonego użytku.
c) Na wydzierżawionym gruncie zakazuje się wnoszenia budowli trwale związanych z gruntem. 
d) Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
e) Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.
f) Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. 
g) Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki dzierżawionego terenu. 
h) Wydzierżawiający zakazuje na wydzierżawionym terenie jakiejkolwiek wycinki drzew, poza ewentualnymi suchymi drzewami, za jego zgodą. 
i) W czasie trwania umowy każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.
j) Wydzierżawiający może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc, po uprzednim udzieleniu przez Wydzierżawiającego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 27.02.2023 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano w gazecie oraz na stronie internetowej wwww.bip.orzysz.pl.
Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ul. Rynek 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 lut 2023 14:45
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2023 14:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2023 07:47
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 288 razy