Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 24/115 o pow. 9,00 m2, obręb Orzysz,

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi. 

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: c- 01MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Roczna wysokość czynszu – 376,38 zł brutto (34,00 zł / m2 – za powierzchnię powyżej 1m2 gruntu z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na śmieci dla Wspólnot Mieszkaniowych – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na śmieci przez Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Giżyckiej 18 w Orzyszu.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 20.02.2023 r. do dnia 19.03.2023 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2023 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2023 08:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lut 2023 08:39
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 71 razy