Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 252/5 o pow. 24,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.     

Roczna wysokość czynszu – 35,42 zł brutto (1,20 zł / m2 – pod istniejącymi garażami – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pod istniejącym garażem. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 24.02.2023 r. do dnia 19.03.2023 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: piątek, 24 lut 2023 15:01
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2023 15:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 kwi 2024 08:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 243 razy