Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 155/7, Drozdowo, gm. Orzysz

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie Drozdowo, gm. Orzysz.
mapa
mapa
mama - sytuacyjna
mama - sytuacyjna
mapa - orto
mapa - orto

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 155/7 o powierzchni 0,5899 ha położona w miejscowości Drozdowo, obręb geod. Drozdowo – Zastrużne, gm. Orzysz. 
2. Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa III Krajobrazowa – tereny chronionego krajobrazu, obszar IIIB – leśno – turystyczny.  
3. Nieruchomość została ujęta w wykazie nr WIG.6840.54.2021.KOW z dnia 08.09.2022 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 08.09.2022 r.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012610/0.
5. Opis nieruchomości:
Działka nr 155/7 położona jest w miejscowości Drozdowo, gmina Orzysz, w obrębie zwartej zabudowy wsi, przy bocznej drodze. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna i tereny rolno - leśne. Działka ma kształt nieregularny, wielokątny. Teren działki nierówny, zakrzaczony, częściowo porośnięty drzewostanem. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie w sieć energetyczną w sąsiedztwie. Użytki gruntowe: PsVI – pastwiska trwałe i Lzr-PsVI – grunty zadrzewione i zakrzewione na pastwiskach. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 160 000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100). 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 16 000,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 17 marca 2023 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Sprzedaż nastąpi z zawarciem aktu notarialnego warunkowego, gdyż Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
11. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 600,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 600,00 zł. 
12. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
13. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
14. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
15. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
16. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
19. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
20. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 07.02.2023 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: czwartek, 9 lut 2023 08:06
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2023 08:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2023 13:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 125 razy