Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 226, odręb Ogródek

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej nr geod. 226 o łącznej powierzchni 0,1834 ha w obrębie geod. Ogródek, gm. Orzysz. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Ogródek, w obrębie zabudowy wsi, przy drodze w kierunku Rostek Skomackich, blisko jeziora Kraksztyn. Działka ma kształt regularny. Teren działki nierówny. Dojazd do działki drogą gminną, nieutwardzoną. W sąsiedztwie działki przebiega sieć energetyczna.

Działka posiada urządzoną księgę wieczystą – OL1P/00012883/4. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Ogródek, gm. Orzysz działka oznaczona jest symbolem UN – tereny usług nieuciążliwych”.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 100 000,00 zł.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22.03.2023 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 07.02.2023 r. do dnia 22.03.2023 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 8 lut 2023 09:18
Data opublikowania: środa, 8 lut 2023 09:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2023 13:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 206 razy