Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - dz. 582/7, m. Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 582/7 o pow. 0,0381 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. 1 Maja.  

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RVI – grunty orne, ŁIV – łąki trwałe, N – nieużytki.  
Działka ma kształt nieregularny, czworokątny, teren działki nierówny, zakrzaczony. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00045162/4.    

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 16 543,00 zł brutto. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu m. Orzysz działka oznaczona jest symbolem „ZN – tereny zieleni nieurządzonej”. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22.03.2023 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich działek ozn. nr geod. 582/2, 582/3 i 152/80. 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 07.02.2023 r. do dnia 22.03.2023 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 8 lut 2023 09:09
Data opublikowania: środa, 8 lut 2023 09:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2023 13:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 102 razy