Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - działki przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wierzbińskiej:

Nr działki

Powierzchnia

Cena brutto

Oznaczenie użytku

Przeznaczenie w m.p.z.p. miasta Orzysz

572/3

0,3073 ha

146 152,00 zł

Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

UU – tereny usług uciążliwych

572/4

0,3000 ha

142 680,00 zł

572/5

0,3000 ha

142 680,00 zł

572/6

0,3000 ha

142 680,00 zł

572/7

0,3001 ha

142 728,00 zł

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Orzysz przy ul. Wierzbińskiej, w pobliżu terenów przemysłowo – składowych. Działki mają kształt regularny. Dojazd do działek drogą publiczną, asfaltową. Przy działkach przebiega sieć energetyczna.  

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1.  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 22.03.2023 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na wyżej określonych zasadach zostaną zbyte w formie przetargu ustnego nieograniczonego 

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 07.02.2023 r. do dnia 22.03.2023 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 8 lut 2023 08:26
Data opublikowania: środa, 8 lut 2023 08:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2023 13:11
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 225 razy