Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – usługowym przez obecnego dzierżawcę, oznaczona numerem geodezyjnym 587/6 o powierzchni 0,0087 ha położona w obrębie miasta Orzysz. 

Opis nieruchomości:

Działka nr 587/6 jest zabudowana budynkiem budynkiem handlowo – usługowym przez dzierżawcę nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego. Kształt działki regularny, nieutwardzony, nieogrodzony. 
Powierzchnia zabudowy budynku handlowo - usługowego na podstawie rejestru budynków: 36,00 m2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8. 
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na okres 10-ciu lat od 22.09.2022 r. do 22.09.2032 r. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem: c-09MWU– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Wartość nieruchomości zabudowanej o nr geod. 587/6 o pow. 0,0087 ha – 123 008,00 zł, w tym: 
- wartość gruntu – 14 605,00 zł, 
- wartość nakładów poniesionych przez nabywców – 108 403,00 zł. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości tj. do dnia 08.02.2023 r.

Jeśli w/w nieruchomości nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej na rzecz obecnego dzierżawcy.  

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.       
Szczegółowe informację o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27.12.2022 r. do dnia 08.02.2023 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 29 gru 2022 10:43
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2022 10:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lut 2023 08:06
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 217 razy