Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 277 o pow. 0,0216 ha, w obrębie geod. Ublik, gm. Orzysz.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w m. Ublik, w obrębie kolonijnej zabudowy wsi.
Działka ma kształt regularny, działka stanowi drogę dojazdową do siedliska. Użytek – dr – drogi. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00019558/6.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Ublik, gm. Orzysz działka oznaczona jest symbolem MR – tereny zabudowy mieszkaniowo – siedliskowej. 

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 5 912,00 zł brutto. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie, 
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 27.01.2023 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 276/1.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. 
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą.       

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 210.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 15.12.2022 r. do dnia 27.01.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 15 gru 2022 14:39
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2022 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sty 2023 08:26
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 192 razy