Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - lokal mieszkalny nr 7, ul. Wojska Polskiego 62 w Orzyszu

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 62 w Orzyszu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie miasta Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 62 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2751/37106 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 325/3 o powierzchni 266,00 m2. 
2. Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny o powierzchni 27,51 m2 składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i ubikacji, 
- do lokalu przynależy udział 2751/37106 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 325/3,   
- budynek wielomieszkaniowy o pow. użytkowej lokali mieszkalnych 371,06 m2 składający się z 8-miu lokali,
- nr działki 325/3 o pow. 266,00 m2,
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00021596/1. 
4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość miasta Orzysz oznaczona symbolem MWU – teren zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 11.10.2022 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.32.2022.KOW z dnia 05.09.2022 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 05.09.2022 r. zakończony został wynikiem negatywnym, nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu.  
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 782,20 zł brutto. 
7. Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
8. Wadium: 2 100,00 zł. 
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 19 stycznia 2023 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 210,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 210,00 zł. 
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pok. 210 lub pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 12.12.2022 r. 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2022 14:56
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2022 15:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2023 07:24
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 74 razy