Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - lokal mieszkalny nr 6, ul. Moniuszki 1 w Orzyszu

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Moniuszki 1 w Orzyszu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w obrębie miasta Orzysz.

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 1 w Orzyszu z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 2419/52749 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 336/4 o powierzchni 1249,00 m2. 
2. Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny o powierzchni 24,19 m2 składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i ubikacji. 
- do lokalu przynależy udział 2419/52749 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki o nr geod. 336/4,   
- budynek wielomieszkaniowy o pow. użytkowej lokali mieszkalnych 527,49 m2 składający się z 7-miu lokali,
- nr działki 336/4 o pow. 1249,00 m2.
3. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00042237/0.  
4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość miasta Orzysz oznaczona symbolem MNU – teren zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oraz KL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 458,00 zł brutto. 
6. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń). 
7. Wadium: 3 100,00 zł. 
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 15 grudnia 2022 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. 
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 310,00 zł. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 310,00 zł. 
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pod nr tel. 600 902 890.   

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 14.11.2022 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: wtorek, 15 lis 2022 08:15
Data opublikowania: wtorek, 15 lis 2022 08:17
Data przejścia do archiwum: środa, 21 gru 2022 07:57
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 123 razy