Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 265/6 o pow. 0,0150 ha, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako LzVI – grunty zadrzewione i zakrzewione.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12827 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieoznaczona. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A6US – teren projektowanego kąpieliska ogólnodostępnego. Ustala się zakaz zabudowy. 

Miesięczna wysokość czynszu – 221,40 zł brutto (1,20 zł / m2 – czynsz dzierżawny gruntu na działalność handlową i usługową o powierzchni do 0,5000 ha – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 05.10.2022 r. do dnia 26.10.2022 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA
 

Data powstania: środa, 5 paź 2022 08:09
Data opublikowania: czwartek, 6 paź 2022 08:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 paź 2022 08:46
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 113 razy